معاون وزارت علوم:بازنگری در تاریخ معاصربدون شریعتی امکان پذیر نیست

معاون فرهنگی وزارت علوم و آموزش عالی گفت:دکتر شریعتی بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ معاصر است و بازنگری در

بیشتر بخوانید