بزرگترین شب نجوم و شهاب باران در کویر داورزن به همت مرکز کار و اندیشه سبزوار برگزار می شود

بزرگترین شب نجوم و شهاب باران در کویر داورزن به همت مرکز مشاوره و کار آفرینی کار و اندیشه شهرستان

بیشتر بخوانید