اولین میقات الرضای رضوی میزبان میلیون ها مسافر در سال جدید است

عضو هیئت امنا امامزاده سید علی اصغر ریوند از برگزاری مراسم تحویل سال جدید در اولین میقات الرضا رضوی همچون

بیشتر بخوانید