گفتگو با مدیر بزرگترین مجتمع چندمنظوره توانبخشی روستایی کشور

روزنامه خراسان: گفتگو با مدیر بزرگترین مجتمع چندمنظوره توانبخشی روستایی کشور شاید رسیدن به یک ایده وتفکر معنوی و مادی نیازمند

بیشتر بخوانید