شعر طنز ماه مبارک رمضان(بیماران)

معذوردارما را…….

دل میرود زدستم! دکتربده دوا را

نسخه بپیچ کم کم، دردم شد آشکارا

دل دردوزخم معده آید سراغم این ماه

لطفی کن ای طبیبا ، معذوردار ما را

کلّیه ام دوباره این ماه سنگ سازد

آمپول وقرصوشربت تجویزکن نگارارا

ازفرط تشنه کامی چشمم رود سیاهی

باشد که باز بینم ، در مطّب آشنا را

هردکتری که رفتم آنهم سرش شلوغ است

بعضی کند مداوا ، با عدّه ای مدارا

دکتر خیال کرده دردم بهانه باشد

عذرم نمی پذ یرد یا ایها ا لسکارا

امّا صلاح این است! باید گرفته باشی

دفترچه بیمه دستی، دستی دگردوارا

وقت ناهارکمتر بایدکه خورده باشی

افطار هم دوباره ، فرصت شمار یارا

درمسجدِ مَحلّه ،ما را گذرندادند

گفتن پیاز خوردی! تغییرده ، غذا را

یک ماه روزه خوردی درپستوی اتاقت

۱۰روزهم گذشته سّرت کن آشکارا

درخواب نازبودم!! گفتا یکی سحرگاه

وخه یره دگه سحر رفت باخار قتقارا

منبع سایت روستای حسین آباد ناوی