شهیدان

لاله‌های دیارداورزن

    فصل اول:  

شهدای دانش آموز بسیجی

۱-زندگینامه شهید حسن افسرمقیسه

۲-زندگینامه: شهید سعید اقدسی       

زندگینامه سید بهنام افسرده

زندگینامه شهید اسماعیل باشتنی

زندگینامه شهید علی اصغر باشتنی

زندگینامه شهید سید مرتضی باشتنی

زندگینامه: شهید مهدی باشتنی

زندگینامه: شهید  موسی بهمن آبادی

زندگینامه: شهید  رمضانعلی بهمن آبادی

زندگینامه: شهید مجتبی بهمن آباد

زندگینامه شهید عباسعلی داورزنی

۱۱- زندگینامه شهید  وحید رضا تاج‌پور

۱۲-زندگینامه شهید موسی الرضا تاج فرد

۱۳-زندگینامه شهید علیرضا پسندیده

۱۴-زندگینامه شهید ابراهیم جلیلی حق پرست

۱۵- زندگینامه شهید عباس جوانشیر بهمن آبادی....

۱۶- زندگینامه شهید اکبر چشمی

۱۷- ز ندگینامه شهید سید حسن حسینی

۱۸-زندگینامه شهید علیرضا داورزنی

۱۹- زندگینامه شهید محمد رضا داورزنی

۲۰- زندگینامه شهید علی اکبر داورزنی

۲۱-زندگینامه شهید مرادعلی رمضانی داورزن.

 22- زندگینامه شهید حسن ریوندی

 23- زندگینامه شهید داود سویزی

 24- زندگینامه شهید علی اصغر سویزی

۲۵-زندگینامه شهید مهدی سویزی

۲۶-زندگینامه شهید احمد سویزی

۲۷- زندگینامه شهید جمشید صدخروی

۲۸-زندگینامه شهید محمدرضا صدخروی…………۵۳

۲۹- زندگینامه شهید پرویز(علی)صادقی منش..۵۵

۳۰- زندگینامه شهید سید حسن صادقی نسب..۵۵

۳۱- زندگینامه شهید رضا طزری…………………………۵۶

۳۲- زندگینامه شهید محمد رضا قاسم نژاد………۵۷

۳۳- زندگینامه شهید سید علی اصغر قریشی نژاد۶۱

۳۳- زندگینامه شهید سید مرتضی قریشی نژاد۶۱

۳۴- زندگینامه شهید کورش کمیزی………………۶۲

۳۶- زندگینامه شهید حسین مزینانی……………..۶۲

۳۷- زندگینامه شهید حسن مزینانی…………۶۴

۳۸- زندگینامه شهید عبدا… مشیری زاده………۶۶

۳۹- زندگینامه شهید محمد مقیسه ای……….. ۶۸

۴۰- زندگینامه شهید رضا مقیسه ای…….. ۷۰

۴۱- زندگینامه شهید محمد مقیسه ای……….. ۷۱

۴۲- زندگینامه شهید ابوالقاسم مهری……. ۷۲

    43- زندگینامه شهید داوود نامنی………………۷۳

    44- زندگینامه شهید یوسف نیک پیام……….۷۵

فصل دوم:  

شهدای حوزه و دانشگاه………………. ۷۷

۱- زندگینامه شهید حسن باقری منش…….. ۷۸

        -2زندگینامه شهید عباس بروغنی………. ۷۹

۳- زندگینامه شهید محمدحسین داورزنی…… ۸۳

۴- زندگینامه شهید وحید شادیفر………….. ۸۴

۵- زندگینامه شهید سید محسن صانعی…… ۸۵

۶- زندگینامه شهید احمد طزری………….. ۸۷

        -7زندگینامه شهید حسن غنی آبادی……………۸۸

         -8زندگینامه شهید علی اصغر کلاته….. ۹۰

۹- زندگینامه شهید احمد مهری………………………….۹۱

۱۰- زندگینامه شهید محمود مهری صادقی……….۹۳

۱۱- زندگینامه شهید محمد مهری……………………..۹۶

۱۲- زندگینامه شهید امید مزینانی…………………….۹۷

۱۳- زندگینامه شهید حسین نامنی……………………۹۸

۱۴- زندگینامه شهید علی اکبر همتی مقدم……..۹۹

      فصل سوم :

شهدای پاسدار ، پاسدار وظیفه و جهادگران سازندگی…..۱۰۲

  1- زندگینامه شهید محمد اسدی مزینانی……..۱۰۳

۲- زندگینامه شهید سید اصغر آبرودی ………………..۱۰۵

۳- زندگینامه شهید سید محمود آبرودی…………………۱۰۶

۴- زندگینامه شهید محمد الهامی نژاد…………. ۱۰۸

۵- زندگینامه شهید احمد الهامی نژاد…………..۱۰۹

۶- زندگینامه شهید سید مجید افتخارزاده………………………۱۱۳

۷- زندگینامه شهید ابراهیم بیزه ای…………..۱۱۴

۸- زندگینامه شهید عباس بیزه ای…………………..۱۱۵

۹- زندگینامه شهید سیدعباس بیزه ای………………..۱۱۷

۱۰- زندگینامه شهید علی بروغنی………..۱۱۹

۱۱- زندگینامه شهید سیدحسن باشتنی…………….۱۲۰

۱۲- زندگینامه شهید قاسم باشتنی………………۱۲۲

۱۳- زندگینامه شهید محمد بهمن آبادی……………….۱۲۳

۱۴- زندگینامه شهید حمید رضا بهمن آبادی………..۱۲۴

۱۵- زندگینامه شهید محمد بهمن آبادی……………۱۲۴

۱۶- زندگینامه شهید عیسی بهمن آبادی…………….۱۲۵

۱۷- زندگینامه شهید اسماعیل پیمانگو بهمن آبادی……………۱۲۵

۱۸- زندگینامه شهید محمدعلی تاج آبادی………………۱۲۶

۱۹- زندگینامه شهید حمید رضا تاجپور……۱۲۷

۲۰- زندگینامه شهید عباس تیماجی……….۱۲۸

۲۱- زندگینامه شهید محمد رضا چشمی……………….۱۳۰

۲۲- زندگینامه شهید علیرضا چشمی…………..۱۳۱

۲۳- زندگینامه شهید حسن چشمی…………۱۳۲

۲۴- زندگینامه شهید جواد چوبینی………..۱۳۳

۲۵- زندگینامه شهید احمد حقیقی نژاد…………۱۳۴

۲۶- زندگینامه شهید اسد ا… خزاعیان……….۱۳۵

۲۷- زندگینامه شهید مصطفی خواجوی قانع داورزن………..۱۳۷

۲۸- زندگینامه شهید حسین داورزنی……..۱۱۳۷

۲۹- زندگینامه شهید عباس داورزنی……………..۱۴۱

۳۰- زندگینامه شهید سیدابوالقاسم دهنوی………………..۱۴۳

۳۱- زندگینامه شهید سیدمصطفی دهنوی……۱۴۴

۳۲- زندگینامه شهید رجبعلی رجبی……………..۱۴۵

۳۳- زندگینامه شهید حسین ریوندی………………..۱۴۶

۳۴- زندگینامه شهید قاسم سویزی…………………۱۴۸

۳۵- زندگینامه شهید حسن سویزی………………۱۴۹

۳۶- زندگینامه شهید سید کاظم ساروقی………..۱۴۹

۳۷- زندگینامه شهید حسین ساروقی…………….۱۵۰

۳۸- زندگینامه شهید محمد سخاور……………….۱۵۱

۳۹- زندگینامه شهید حسین شاهرخ آبادی…..۱۵۲

۴۰- زندگینامه شهید حسین صالح غفاری……..۱۵۳

۴۱- زندگینامه شهید حسن صدیقی……………۱۵۹

۴۲- زندگینامه شهید حمید صادقی……………۱۶۰

۴۳- زندگینامه شهید عبدا… صدخروی……….۱۶۱

۴۴- زندگینامه شهید حمید غنی آبادی…….۱۶۲

۴۵- زندگینامه شهید ابوتراب غنی آبادی……۱۶۳

۴۶- زندگینامه شهید محمد کمیزی…………..۱۶۴

۴۷- زندگینامه شهید حسن مقیسه ای…….۱۶۵

۴۸- زندگینامه شهید حسین مقیسه ای…….۱۶۶

۴۹- زندگینامه شهید محمد رضا مزینانی……۱۶۸

۵۰- زندگینامه شهید علی اکبر مزینانی……..۱۷۰

۵۱- زندگینامه شهید محمدعلی مزینانی……..۱۷۲

۵۲- زندگینامه شهید حمید رضا مزینانی………۱۷۳

۵۳- زندگینامه شهید محمدتقی مزینانی……..۱۷۴

۵۴- زندگینامه شهید محمد مزینانی…………….۱۷۵

۵۵- زندگینامه شهید جاوید الاثرمحمد مزینانی۱۷۶

۵۶- زندگینامه شهید رضا مزینانی……………….۱۷۷

۵۷- زندگینامه شهید حسین مزینانی…………..۱۷۸

۵۸- زندگینامه شهید علی مزینانی……………….۱۷۹

۵۹- زندگینامه شهید سیدعلی مزینانی………..۱۸۰

۶۰- زندگینامه شهید علی مزینانی…………….۱۸۱

۶۱- زندگینامه شهید حسین مهری…………….۱۸۳

۶۲- زندگینامه شهید احمد مهری…………….۱۸۴

۶۳- زندگینامه شهید منصور ملاشاهی…….۱۸۵

۶۴- زندگینامه شهید سید محمود موسوی۱۸۶

۶۵- زندگینامه شهید فریدون نامنی………..۱۸۸

فصل چهارم :

 شهدای ارتش جمهوری اسلامی) کادر و وظیفه ۱۹۲(

۱- زندگینامه شهید حسین آبرودی……………….۱۹۳

۲- زندگینامه شهید رضا علی آبرودی……………۱۹۴

۳- زندگینامه شهید محمد آبرودی……………….۱۹۶

۴- زندگینامه شهید غلامرضا بیزه ای……………۱۹۷

۵- زندگینامه شهید علی بیزه ای………………….۱۹۸

۶- زندگینامه شهید قنبر باشتینی………………..۱۹۹

۷- زندگینامه شهید مرادعلی باشتینی…………۲۰۰

۸- زندگینامه شهید مرادعلی باشتینی………..۲۰۱

۹- زندگینامه شهید ید ا… بهمن آبادی……….۲۰۱

۱۰- زندگینامه شهید محمد بهمن آبادی……۲۰۲

۱۱- زندگینامه شهید مهدی بهمن آبادی…….۲۰۲

۱۲- زندگینامه شهید محسن جاروتنی…………۲۰۳

۱۳- زندگینامه شهید ابوالقاسم چشمی…………۲۰۳

۱۴-زندگینامه شهید علی اکبر چشمی…………………..۲۰۴

۱۵- زندگینامه شهید برات ا… صدخروی…….۲۰۴

۱۶- زندگینامه شهید محمود حسین زاده صدخروی۲۰۵

۱۷- زندگینامه شهید رضا حسین زاده صدخروی ۲۰۶

۱۸- زندگینامه شهید ید ا… حسین آبادی…………..۲۰۷

۱۹- زندگینامه شهید محمد رضا حسین آبادی….۲۰۸

۲۰- زندگینامه شهید سید کاظم حسنی………….۲۰۹

۲۱- زندگینامه شهید سید محمد حسینی……….۲۱۰

۲۲- زندگینامه شهید قاسم خسرو آبادی………….۲۱۱

۲۳- زندگینامه شهید حیدر خسرو آبادی………..۲۱۲

۲۴- زندگینامه شهید غلامرضا خصالی مزینانی..۲۱۳

۲۵-زندگینامه شهید علی اصغر  داورزنی…………۲۱۴

۲۶- زندگینامه شهید اسماعیل داورزنی………….۲۱۵

۲۷- زندگینامه شهید محمد رضا  داورزنی……….۲۱۶

۲۸- زندگینامه شهید محسن داورزنی…………….۲۱۷

۲۹- زندگینامه شهید حمید رضا داورزنی……….۲۱۸

۳۰- زندگینامه شهید سروان علی اصغر داورزنی۲۱۹

۳۱- زندگینامه شهید حسن ریوندی………………..۲۲۰

۳۲- زندگینامه شهید احمد ریوندی………………..۲۲۱

۳۳- زندگینامه شهید علی حسین ریوندی……..۲۲۱

۳۴- زندگینامه شهید حسین ریوندی……………..۲۲۳

۳۵- زندگینامه شهید محمدحسین سویزی……۲۲۲۳

۳۶- زندگینامه شهید علیرضا سویزی……………..۲۲۴

۳۷- زندگینامه شهید احمد ساروقی……………….۲۲۵

۳۸- زندگینامه شهید حسین شاهرخ آبادی…….۲۲۶

۳۹- زندگینامه شهید حسین شاهرخ آبادی………..۲۲۷

۴۰- زندگینامه شهید عباسعلی شهرآبادی……….۲۲۸

۴۱- زندگینامه شهید حسین صدخروی…………۲۲۹

۴۲- زندگینامه شهید مسلم صدخروی……………۲۳۰

۴۳- زندگینامه شهید اصغر صدخروی……………..۲۳۱

۴۴- زندگینامه شهید محمد علی آبادی………….۲۳۲

۴۵- زندگینامه شهید احمد عسگرزاده…………….۲۳۳

۴۶- زندگینامه شهید مسعود عبداللهی…………..۲۳۵

۴۷- زندگینامه شهید کاظم غنی آبادی…………..۲۳۶

۴۸- زندگینامه شهید حمید غنی آبادی…………۲۳۷

۴۹- زندگینامه شهید حسین فیض آبادی………۲۳۸

۵۰- زندگینامه شهید علی اکبر قاسم نژاد………۲۳۹

۵۱- زندگینامه شهید محمود کرد کاظمی…….۲۴۸

۵۲- زندگینامه شهید غلامحسین کلاته………….۲۴۹

۵۳- زندگینامه شهید علیرضا کلاته………………..۲۴۹

۵۴- زندگینامه شهید عباسعلی کلاته…………….۲۵۲

۵۵- زندگینامه شهید اصغر کاهه……………………۲۵۳

۵۶- زندگینامه شهید محمد کوشکباغی………..۲۵۴

۵۷- زندگینامه شهید اکبر مقیسه ای…………….۲۵۵

۵۸- زندگینامه شهید نورا… مقیسه ای…………..۲۵۷

۵۹- زندگینامه شهید علی اصغر مقیسه ای….۲۵۸

۶۰- زندگینامه شهید علی اصغر مقیسه ای….۲۵۹

۶۱- زندگینامه شهید مهدی مزینانی…………….۲۶۰

۶۲- زندگینامه شهید ید ا… مزینانی……………….۲۶۲

۶۳- زندگینامه شهید علی مزینانی………………….۲۶۳

۶۴- زندگینامه شهید حسین مزینانی……………۲۶۴

۶۵- زندگینامه شهید غلامرضا مزینانی…………۲۶۵

۶۶- زندگینامه شهید حسین مهری……………………..۲۶۷

۶۷- زندگینامه شهید احمد مهری………………..۲۶۸

۶۸- زندگینامه شهید ابراهیم مرادیون…………….۲۷۰

۶۹- زندگینامه شهید علی اکبر موری…………….۲۷۱

۷۰- زندگینامه شهید ید ا… نامنی……………………..۲۷۳

۷۱- زندگینامه شهید اسماعیل نامنی……………..۲۷۴

۷۲- زندگینامه شهید داوود ناظمی نامنی………..۲۷۵

۷۳-زندگینامه شهید حسینعلی نامنی……………۳۷۶

۷۴- زندگینامه شهید علی اکبر نهاردانی………..۲۷۸

۷۵- زندگینامه شهید حسین نهاردانی……………۲۷۹

۷۶- زندگینامه شهید علی محمد نهاردانی…….۲۸۰

فصل پنجم :

شهدای بسیج مستضعفین۲۸۴

۱- زندگینامه شهید برات آبرودی…………………..۲۸۵

۲- زندگینامه شهید علی اکبر آذریار……………..۲۸۵

۳- زندگینامه شهید محمد امین آبادی………..۲۸۷

۴- زندگینامه شهید علی اکبر امین آبادی…..۲۸۸

۵- زندگینامه شهید براتعلی آبخو(کمیزی)….۲۸۹

۶- زندگینامه شهید عباسعلی باشتنی………….۲۹۰

۷- زندگینامه شهید ابراهیم باشتنی…………….۲۹۱

۸- زندگینامه شهید رجبعلی باشتنی…………..۲۹۲

۹- زندگینامه شهید صفرعلی باشتنی…………۲۹۲

 10- زندگینامه شهید سید مصطفی بیزه ای۲۹۳

۱۱- زندگینامه شهید محمد بیزه ای………..۲۹۴

۱۲- زندگینامه شهید احمد بهمن آبادی……۲۹۵

۱۳- زندگینامه شهید امیر بهمن آبادی……….۲۹۵

۱۴- زندگینامه شهید علی اصغر بهمن آبادی۲۹۶

۱۵- زندگینامه شهید مرتضی بهمن آبادی…..۲۹۶

۱۶- زندگینامه شهید سیف ا… بنگی……………۲۹۷

۱۷- زندگینامه شهید عیسی  بلند داورزن….۲۹۸

۱۸- زندگینامه شهید محمد رضا تاج مزینانی……..۳۰۱

۱۹- زندگینامه شهید علی اکبر تاج مزینانی………۳۰۲

۲۰- زندگینامه شهید سید یحیی حسینی راد……..۳۰۸

۲۱- زندگینامه شهید سیدعلی اکبرحسینی راد…۳۰۳

۲۲- زندگینامه شهید سید رضا حسینی……………..۳۰۴

۲۳- زندگینامه شهید سیدموسی حسین آبادی..۳۰۶

۲۴- زندگینامه شهید اسماعیل حسین آبادی….۳۰۷

۲۵- زندگینامه شهید محمد حسین آبادی………۳۰۷

۲۶- زندگینامه شهید سیدحسین حسینی………۳۰۸

۲۷- زندگینامه شهید سید محمد حسینی……..۳۰۹

۲۸- زندگینامه شهید بهزاد چشمی………………..۳۱۰

۲۹- زندگینامه شهید قنبر داورزنی……………….۳۱۱

۳۰- زندگینامه شهید علی اکبر داورزنی…………..۳۲۰

۳۱- زندگینامه شهید عباسعلی داورزنی…………..۳۲۱

۳۲- زندگینامه شهید غلامرضا داورزنی مقدم…..۳۲۲

۳۳- زندگینامه شهید حسین ریوندی…………..۳۲۳

۳۴- زندگینامه شهید علی اکبر ریوندی…………..۳۲۳

۳۵- زندگینامه شهید غلامرضا سویزی………….۳۲۴

۳۶- زندگینامه شهید حسین سویزی………….۳۲۵

۳۷- زندگینامه شهید علیرضا سویزی………….۳۲۵

۳۸- زندگینامه شهید علی اکبر سویزی………۳۲۶

۳۹- زندگینامه شهید حسین سویزی……………۳۲۶

۴۰- زندگینامه شهید محمد رضا سویزی………۳۲۷

۴۱- زندگینامه شهید محسن سویزی………….۳۲۷

۴۲- زندگینامه شهید موسی الرضا سویزی….۳۲۸

۴۳- زندگینامه شهید اکبر شاهرخ آبادی…….۳۲۸

۴۴- زندگینامه شهید علی شریفی خواه………۳۲۹

۴۵- زندگینامه شهید قربانعلی صدخروی…….۳۳۰

۴۶- زندگینامه شهید محمد صدخروی………۳۳۱

۴۷- زندگینامه شهید رمضانعلی صدخروی…۳۳۳

۴۸- زندگینامه شهید قربانعلی صدخروی………..۳۳۴

۴۹- زندگینامه شهید علی صالح غفاری…………۳۳۵

۵۰- زندگینامه شهید محمد(بابک)طاهری…..۳۳۷

۵۱- زندگینامه شهید ید ا…غنی آبادی…………….۳۳۸

۵۲- زندگینامه شهید محمود غنی آبادی………۳۳۹

۵۳- زندگینامه شهید محمدحسن غنی آبادی.۳۴۰

– زندگینامه شهید اردشیر غفوریان مؤمن رضوی

– زندگینامه شهید مرتضی کلاته مزینانی…………….

– زندگینامه شهید احمد کوشکباغی…………………

– زندگینامه شهید موسی کوشکباغی………………

زندگینامه شهید سیدعلی فیض آبادی…………..

– زندگینامه شهید علی اکبر قوامی پور…………….

– زندگینامه شهید علی اکبر قریشی نیا…………..

– زندگینامه شهید حسن مهر آبادی……………….

– زندگینامه شهید محمود موری…………………..

– زندگینامه شهید حسنعلی مقیسه ای………..

زندگینامه شهید رجبعلی مقیسه ای……

– زندگینامه شهید احمد مقیسه ای………..

– زندگینامه شهید محمود مقیسه ای……..

زندگینامه شهید حجت ا… مقیسه ای……..

– زندگینامه شهید علی اکبر مقیسه ای……..

– زندگینامه شهید محمد مقیسه ای………….

– زندگینامه شهید عباس محمد آبادی……

– زندگینامه شهید علی اکبر مزینانی………..

– زندگینامه شهید محمدسعید مزینانی(منوچهری(

زندگینامه شهید مهدی مزینانی……………

– زندگینامه شهید محمد مزینانی…………….

– زندگینامه شهید داوود مزینانی……………..

– زندگینامه شهید محمد رضا مزینانی………

– زندگینامه شهید حسن مزینانی(فخاری)

زندگینامه شهید ابراهیم مزینانی………….

زندگینامه شهید محمد مهری……………

زندگینامه شهید موسی مهری……………

زندگینامه شهید حسن منیدری

زندگینامه شهید علی مفتاحی

زندگینامه شهید علی اکبر نوباغی

زندگینامه شهید حبیب ا… ناصری آزاد

زندگینامه شهید اسماعیل نامنی

زندگینامه شهید ابراهیم نامنی

زندگینامه شهید جعفر نامنی

زندگینامه شهید مهدی نامنی

– زندگینامه شهید محمد ابراهیم نامنی

زندگینامه شهید محمدحسین همت آبادی

زندگینامه شهید حسن همت آبادی

زندگینامه شهید ذبیح ا… یوسفیان